Landstede Groep

Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrieven
Het Agnieten College verstuurt regelmatig per mail een nieuwsbrief. Deze digitale nieuwsbrief biedt nieuws over schoolactiviteiten en achtergrondinformatie over bijzondere ontwikkelingen.
Via de links hieronder kunt u de meest recente nieuwsbrieven nogmaals lezen.

Nieuwsbrief maart 2019

Nieuwsbrief februari 2019

Nieuwsbrief januari 2019

Nieuwsbrief december 2018

 

Nieuwsbrief november 2018

Nieuwsbrief oktober 2018

Nieuwsbrief september 2018

Nieuwsbrief juli 2018

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief maart 2018

Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief januari 2018

Nieuwsbrief December 2017

Nieuwsbrief november 2017
Nieuwsbrief oktober 2017
Nieuwsbrief september 2017
Nieuwsbrief juli 2017
Nieuwsbrief Juni 2017

Communicatie en meepraten
Als ouder wordt u zo goed mogelijk op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind en andere ontwikkelingen die voor u interessant zijn. Ook kunt u op verschillende manieren zelf actief meepraten over belangrijke zaken. We willen daarbij de drempel zo laag mogelijk houden. Hebt u vragen of signaleert u problemen, dan kunt u altijd terecht bij de mentor van uw kind, docenten, conciërge of schoolleiding. Het beste is hiervoor te bellen, mailen, en/of een afspraak te maken, zodat we zeker weten dat we tijd voor u hebben.

Vier keer per jaar een rapport
Uw kind krijgt vier keer per jaar een rapport en een eindrapport. Na elk rapport kunt u de vorderingen van uw zoon of dochter met ons bespreken. Het kan ook zijn dat de mentor of een docent u uitnodigt voor een gesprek. U kunt deze cijfers ook online inzien. We werken met een voortschrijdend gemiddelde, dat betekent dat er steeds een gemiddelde is van alle behaalde cijfers.

Mentor: eerste aanspreekpunt
De contacten tussen u als ouder(s)/verzorger(s) en ons verlopen in eerste instantie via de mentoren. De mentoren zijn telefonisch via school bereikbaar en u kunt ze ook altijd mailen.

Voorlichtingsavonden
Voor iedere klas organiseren we een voorlichtingsavond, waarin we uitleggen hoe het schooljaar en de lessen er uitzien. Ook kunt u er vragen stellen over het lesprogramma en de manier van lesgeven. Verder zijn er speciale voorlichtingsavonden over bijvoorbeeld vakkeuze en keuze van vervolgopleiding.

Medezeggenschapsraad
Het Agnieten College krijgt, net als elke school, geregeld te maken met onderwijskundige en organisatorische veranderingen. Voor een groot aantal beleidszaken zal het College van Bestuur daarom overleggen met de medezeggenschapsraad. Een reglement bepaalt voor welke zaken de MR instemming dan wel advies moet geven. Eén personeelslid van het Agnieten College Nieuwleusen heeft zitting in de MR.

Ouderraad
De ouderraad van het Agnieten College bestaat uit enthousiaste ouders/verzorgers die zich allen betrokken voelen bij het onderwijs op het Agnieten College. De ouderraad overlegt 1 x per 2 maanden in een open sfeer met de directie over allerlei zaken. De ouderraad heeft, in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (DMR), geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting de directie.  Regelmatig verstuurt het Agnieten College een nieuwsbrief aan ouders/verzorgers. Hieraan levert ook de ouderraad, indien nodig, een bijdrage. Als ouderraad willen we een luisterend oor zijn voor alle ouders/verzorgers. Leden van de ouderraad zijn dan ook aanwezig op voorlichtings- en ouderavonden. Mocht u vragen, aan- of opmerkingen voor de ouderraad hebben, dan kunt u deze per e-mail bereiken via ouderraadnieuwleusen@gmail.com 

Wat doet de GGD op school? Preventief Gezondheidsonderzoek
We nodigen jongeren in hun middelbare schoolperiode twee keer uit voor een onderzoek door de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland, namelijk in de 2e en de 4e klas.
In de tweede en vierde klas van de middelbare school vult de jongere zelfstandig een digitale vragenlijst in (E-MOVO: Elektronische Monitor en Voorlichting). Dit gebeurt tijdens een lesuur. Aan het eind van de lijst ziet de jongere een aantal leefstijltips en links staan. Tevens vindt er een meet- en weegmoment plaats en is er gelegenheid voor uw kind om de jeugdverpleegkundige vragen te stellen.

In de lijst die jongeren invullen staan vragen over:
• eventuele lichamelijke klachten
• het functioneren en welbevinden op school en thuis
• weerbaarheid
• leefstijl

Voordat de jongeren de vragenlijst invullen, ontvangen ze via de post een brief van GGD IJsselland met informatie. U als ouder kunt eventuele vragen of bijzonderheden schriftelijk meegeven aan uw kind. Soms is het nodig een vervolgafspraak te maken met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Hiervoor krijgt een jongere een uitnodiging thuisgestuurd. Maar u kunt ook zelf een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bij vragen of twijfels.

Meer informatie?
Informatie over het onderzoek staat op de website www.ggdijsselland.nl. Hier vindt u ook het informatiefilmpje dat de jongeren op school bekijken voorafgaand aan het onderzoek. Heeft u tussendoor vragen? Blijf er niet mee rondlopen maar stel ze ons. Bovendien hebben we regelmatig inloopspreekuren in onze locatie in uw gemeente (vaak het consultatiebureau). Hier kunt u ook terecht met vragen over (de opvoeding van) jongeren. Deze inloopspreekuren vindt u op onze website. Contactpersoon voor jongeren, ouders en leraren van het Agnieten College in Nieuwleusen is José Plette, jeugdverpleegkundige bij GGD IJsselland, email adres: j.plette@ggdijsselland.nl

Klachtenbehandeling
Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en we willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of ouder het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat.

Als er een klacht is, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Eerst wordt geprobeerd om samen met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. Als dat niet lukt, kan er een klacht ingediend worden bij het eigen klachtenmeldpunt via: klachtenmeldpuntagnieten@landstede.nl

Onze school is kleinschalig ingedeeld en lokaal verankerd. Maar we zijn ook onderdeel van Landstede Groep. Daarom volgen we het klachtenprotocol van Landstede Groep. Als er intern niet tot een goede oplossing gekomen kan worden, kan er een klacht worden ingediend bij een commissie buiten Landstede Groep.

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen