Landstede Groep

Praktische zaken

Hieronder staat alle benodigde informatie omtrent zaken als leermiddelen, algemene schoolkosten, vrijwillige ouderbijdrage, verzekeringen, laptoponderwijs en kluisjes.

Leermiddelen
Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen van de overheid geld voor leerboeken, werkboeken en digitaal leermateriaal.
De leerlingen zorgen zelf voor de overige leermiddelen die zij thuis en op school gebruiken, zoals agenda, rekenmachine, schriften, pennen, sportkleding en woordenboeken. Voor de boeken die de school ter beschikking stelt gelden de volgende voorwaarden voor de ouders:

  • De lener draagt de verantwoordelijkheid voor de goede staat van de boeken, ziet toe op zorgvuldige behandeling door de leerling, waaronder ook valt het kaften van de boeken; en verplicht zich tot betaling van eventuele schade, indien die door de schoolleiding wordt vastgesteld.
  • De lener controleert zelf de boeken op gebreken of onvolkomenheden. Leerlingen hebben tot twee weken na de zomervakantie de gelegenheid een boek om te ruilen, mits voorradig.
  • De lener draagt zorg voor inlevering door de leerling van de boeken op de door de schoolleiding vastgestelde tijden.

Algemene schoolkosten
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken en de kosten van licenties die de school aan leerlingen ter beschikking stelt.

Alle leerlingen doen mee, ook met de extra activiteiten.
De vrijwillige ouderbijdrage maakt het Agnieten College sinds jaar en dag mogelijk om belangrijke extra activiteiten aan te bieden, die verdieping en waardevolle leerervaringen bieden.
Het gaat bijvoorbeeld om excursies, kerstvieringen, uitwisselingen en (introductie)kampen.
Leerlingen hebben baat bij dergelijke activiteiten en leren er veel van.
Vanaf 1 augustus 2021 regelt de wet dat alle leerlingen mee moeten kunnen doen met voorgeschreven schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook de leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald kunnen deelnemen aan alle activiteiten.
Geen enkele leerling van het Agnieten College zal dan ook worden uitgesloten van deelname aan schoolactiviteiten.  
Om de educatieve, inspirerende en vooral ook leuke activiteiten te blijven organiseren, waaraan alle leerlingen kunnen meedoen, blijft (het voldoen van) de vrijwillige ouderbijdrage echter wel van groot belang.
Hiermee kunnen we namelijk de leerlingen net die extra activiteiten aanbieden, die de leerstof verdieping geven en die waardevolle herinneringen creëren.
Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage door een (te) grote groep niet zal worden betaald, kan een school dergelijke activiteiten niet meer aanbieden. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we deze activiteiten niet hoeven te schrappen.

Laptoponderwijs
Onze maatschappij kan niet meer zonder ICT.
Ook op school worden de computer en het internet steeds vaker gebruikt. Het helpt onze docenten de lesstof duidelijker en leuker te maken. Daarnaast kan er in de lessen steeds meer op maat gewerkt worden. Om die reden maken de leerlingen in onze lessen gebruik van een laptop, die eigendom is van u als ouder(s)/verzorgers.
De laptopeisen zijn hier te vinden.  
Ouders voor wie de aanschaf een financieel probleem oplevert, kunnen voor hun kind een laptop in bruikleen krijgen.

Kluisjes
Om ervoor te zorgen dat leerlingen hun eigendommen niet kwijtraken is het gebruik van kluisjes verplicht. Elke leerling heeft een persoonlijk kluisje; hieraan zijn geen kosten verbonden.

Facturatie
Het Agnieten College is onderdeel van Landstede Groep.
Voor de facturering van schoolkosten maakt Landstede Groep gebruik van het digitale facturatiesysteem WIS Collect. Alle ouders/verzorgers ontvangen een e-mail met daarin een link naar de factuur.

Betalingsregeling/scholierenregeling
Indien het voor u als ouder/ verzorger lastig is om een factuur in een keer te betalen, kunt u contact opnemen met de locatieleiding. We kunnen de mogelijkheden voor een betalingsregeling met u bespreken. Ook willen we u wijzen op het feit dat er in veel gemeenten, waaronder Zwolle, een ‘scholierenregeling’ wordt aangeboden, die kan voorzien in een tegemoetkoming van de schoolkosten. Meer informatie vindt u op de website van uw gemeente.

 

 

Contact

Contact

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail ons.

Adres

Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen

Telefoon

088-850 74 10

E-mail

nieuwleusen@agnietencollege.nl

Locatiedirecteur

Mw. T. Meijerink
Telefoon: 088-850 74 10
tmeijerink@agnietencollege.nl

Decaan

Dhr. M. Sukaldi
Telefoon: 088-850 74 10
msukaldi@agnietencollege.nl