Landstede Groep

Algemene begeleiding

 

Mentoren
Elke klas heeft één of twee mentoren, vaak vakdocenten. De mentor is de spil in de begeleiding. Hij of zij onderhoudt het contact met de collega’s, de leerling en de ouder(s)/verzorger(s). De mentor volgt nauwlettend de studieresultaten, studiehouding, de sfeer in de klas en de stemming en het gedrag van de leerling. De mentor is dan ook het eerste aanspreekpunt voor ouders die vragen hebben over het welbevinden van hun kind, de studievorderingen en alle noodzakelijke hulp. De namen van de mentoren worden aan het begin van het cursusjaar bekend gemaakt via een brief aan de ouders.

Vertrouwenspersonen
Leerlingen en ouders met problemen waarover ze in vertrouwen met iemand willen spreken, kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersonen. Dit kunnen problemen zijn op het gebied van seksuele intimidatie of sociaal-emotionele problemen. De vertrouwenspersonen zijn:
- Mevrouw J. Hoekstra, 
- De heer J Odding, 

Coördinator leerlingenzorg
Docenten, mentoren, decanen… De zorg van de leerling ligt in vele handen. Een goede samenwerking en onderlinge communicatie tussen al deze mensen is dan ook erg belangrijk. Hiervoor zorgt de coördinator leerlingenzorg. De coördinator zorgt voor een regelmatig overleg tussen coördinator leerlingenzorg, mentoren, decaan, orthopedagoog en leerplichtambtenaar en Ambulant maatschappelijk werk. Deze groep onderhoudt ook de contacten met en zorgt voor eventuele verwijzing naar externe deskundigen. Verder zorgt de coördinator ook voor de ouderavonden,het mentoraat, de aansturing van mentoren, het contact met de leerplichtambtenaar. De coördinator is dinsdag t/m vrijdag op school te bereiken.

De zorgcoöordinator is:
Mevrouw J. Hoekstra-Brinkman,
telefoon school (088-8507410)
e-mail: jhoekstra@agnietencollege.nl

 

Decaan
De decaan helpt (samen met de mentor) leerlingen bij het maken van de keuze voor een sector, vakkenpakket of vervolgopleiding. Er zijn namelijk nogal wat keuzemomenten:

  • In klas 2 vmbo: leerlingen kiezen een sector (techniek, zorg en welzijn, economie of landbouw) plus het bijpassende vakkenpakket.
  • In klas 3 vmbo-tl: leerlingen maken de definitieve sectorkeuze en kiezen 6 vakken waarmee ze - na klas 4 vmbo-tl -het examen afleggen. Ze kunnen ook een 7e vak kiezen.
  • In klas 4 vmbo-tl: de leerling kiest de vervolgopleiding.
  • In klas 3 havo kiest de leerling een profiel (vakkenpakket)dat bepalend is voor de latere beroepskeuze.

Om de leerlingen en ouders optimaal te ondersteunen bij het maken van deze belangrijke keuzes hebben we een uitgebreid programma ontwikkeld. De mentoren in de mentorlessen spelen daarin een belangrijke rol. Ook werken we met keuzebegeleidingsprogramma's en een digitale test van LC Data, waarmee we erachter proberen te komen wat een leerling kan, belangrijk vindt en leuk vindt.

De decaan bekijkt de uitkomsten van deze programma's en bespreekt ze met de leerling en de ouders. Is de keuze nog niet duidelijk, dan kunnen er deskundigen van buiten de school worden geraadpleegd. De decaan heeft uitgebreide informatie van alle mogelijke vervolgopleidingen en stimuleert leerlingen de beroepsopleidingen zelf te bezoeken.

De schooldecaan is:
Mevrouw A. van der Schouw, telefoon school 088-8507410 e-mail:avanderschouw@agnietencollege.nl

 

Stel je vraag

Contact

Ons nieuwe  telefoonnummer:
(088) 850 74 10
Ons e-mailadres:
nieuwleusen@agnietencollege.nl

Ons bezoekadres:
Agnieten College Nieuwleusen
Kon. Julianalaan 10
7711 KK Nieuwleusen